Kullanıcı Paneli

Kayit Ol! Sifremi Unuttum?

Nick    Sifre

Burun Sendromları

Sağlıkta ve hastalıkta belirti ve bulgular sıklıkla beraber oluşur. Biz böylece bir sendromdan bahsederiz. Fonksiyonel düzeltici burun cerrahisi alanında biz aşağıda bulunan sendromlarm ayırt edilmesini tavsiye ediyoruz:
- 1. Eğri Burun Sendromları
"Eğri burun" septumdaki bozuklukla beraber burun dış çatısının eğriliği ile karakterizedir. Hastaların büyük çoğunluğunda, altta yatan sebep lateral, frontolateral ve laterobazal travma ile oluşan mekanik travmadır. Bazı ailelerde genetik olarak eğri burun gözlenebilmektedir. Nadir olgularda, eğri bir burun intrauterin kaynaklı olabilir. Burun dış görünüşü eğri olan hastalarda genellikle fonksiyonel ve estetik şikayetlerin her ikisi de vardır.
Biz eğri burunları, çatının hangi kısmının eğri olduğuna göre dört tipe ayırıyoruz:
- Eğri Çatı
Kemik ve kıkırdak çatı ile lobul aynı tarafa eğrilmiştir
- C-şeklindeki çatı
Kemik çatı sağa eğridir, kıkırdak çatı sola eğridir.
- Ters C-şeklindeki çatı
Kemik çatı sola eğridir, kıkırdak çatı sağa eğridir.
- Eğri kıkırdak çatı
Kıkırdak çatı eğriyken kemik çatı orta hattadır.
Eğri Çatı
Her iki kemik ve kıkırdak çatı ve genellikle lobul ile beraber bir tarafa doğru eğrilmiştir. Nasion-stomion çizgisi çizildiği zaman, burun çatısının tüm kısımları açıkça görünür olur. Kemik çatı bir tarafa yatıktır ve asimetriktir. Eğriliğin bir tarafında kısa, keskin bir eğim ve diğer tarafında uzun, derin olmayan eğim vardır (burun
kemiklerinde olan düzensizlikten dolayı). Kıkırdak çatının da aynı yolla biçimi bozulur. Özellikle çocukluk çağda bir travma olduğu zaman triangüler kıkırdaklar asimetrik olur. Kıkırdak dorsumda çökme olabilir. Lobül sıklıkla aynı tarafa doğru eğilir. Burun ucu eğriliğin olduğu tarafa doğru eğilir. Kolumella üst tarafı eğriliğin olduğu tarafa doğru yatık ve obliktir. Kolumella, aynı zamanda septumun kaudal ucunun yerinden çıkmasına bağlı olarak geniş olabilir. Alar kanatların uzunluğu değişken olabilir ve burun delikleri asimetrik olabilir. Bu lobüler asimetriler genellikle septumun ve kıkırdak çatının yerine getirilmesi ile otomatik olarak düzelir. Sadece uzun süreli ciddi eğriliği olan hastalarda ek bir lobüler cerrahi gerekebilir. Septum bazı biçim bozuklukları gösterebilir. Anterior septum genellikle eğriliğin olduğu tarafa doğru yer değiştirirken; posterior kısım ise ya orta hattadır ya da karşı tarafa doğru eğilmiştir. Kaudal septal uç sıklıkla vestibülden dışarı çıkmıştır ve valf alanı septumdaki dışbükey eğime veya kırığa bağlı olarak daralmış olabilir. Tabanda bir kemik-kıkırdak ibik ve/veya bir vomeral mahmuz yaygındır. En ciddi bulgular valf tıkanıklılığmm olduğu tarafta olmak üzere nefes alma genellikle iki tarafta da bozulur.
C-şekiinde Çatı
Kemik çatı sağa doğru eğilirken, kıkırdak çatı sola doğru bükülür. Lobül genellikle kıkırdak çatı ile aynı tarafa doğru eğilir. Bu çeşit bir bozukluk "çarpık (twisted)" burun olarak da adlandırılır. Çatının çeşitli kısımlarının ve septumun bozuklukları daha önce bahsedilen ile aynıdır. Ancak, farklı kombinasyonlarda olabilirler.
Ters C- şeklinde Çatı
Kemik çatı sola eğri iken, kıkırdak çatı sağa eğrilmiştir. Lobul genellikle kıkırdak çatı ile aynı tarafa eğilmiştir.
Eğri Kıkırdak Çatı
Kemik çatı düz ve simetrik iken, kıkırdak çatı ve lobül eğridir. Bu bozukluk, az çok ciddi eğriliği ve asimetrisi olan kıkırdak çatı ile beraber aynı tarafa doğru eğri olan anterior septum ile karakterizedir. Kaudal septal uç, genellikle eğriliğin tarafına doğru çıkmıştır ve vestibülden ve burun deliğinden çıkar. Valf alanı en çok septal kıkırdağın kırılması veya dışbükeyliği ile daralmıştır. Posterior septum normaldir veya eğridir. İçeri çekilen hava genellikle valf alanın etkilendiği tarafta bozulmuştur.
- 2. Kemerli Burun
Burun dorsumu konvekstir. Bu, kemik çatıyı, kıkırdak çatıyı veya her ikisini de ilgilendirebilir. Burun ucu sıklıkla daha burun estetiği fiyatları aşağıda veya çökmüştür. Hump tek başına bir bozukluk veya değişiklik olarak oluşabilir. Aynı zamanda septum ve çatı patolojilerinin çeşitli tipleri ile birlikte de görülebilir. Bir hump genellikle sadece estetik şikayetlere neden olur. Biz şu takip eden patolojileri ayırt ederiz:
- Kemikve kıkırdak hump Her iki kemik ve kıkırdak dorsum konvekstir (kemerlidir). En çok konveksite genellikle K alanında yer alır.
- Kemikhump Konveksite kemik çatıya sınırlıdır.
- Kıkırdak hunıp Konveksite kıkırdak dorsumda sınırlıdır.
- Relatifhump (pseudohump) Kemik dorsum kıkırdak çatının çökmesine bağlı olarak belirginleşmiştir.
Bu değişik hump çeşitleri, sayfa 74'de belirtiler kısmında daha detaylı tartışılmış ve şekillendirilmiştir.
- 3. Belirgin-Dar Çatı Sendromu (Tension Burun)
Dış burun çatısı (anormal olarak) belirgin ve dardır. Burnun dış kısmının uzunluğu ve yüksekliği genellikle normalden büyüktür. Frontonazal açı daha küçüktür ve nazolabial açı normalden geniştir. Piriform apertura yüksek ve dardır. Klinik burun indeksi 70'in altındadır. Kafatası dolisefaliktir. Mandibulamn geride yerleşimi sık görülen bir özelliktir. Belirgin-dar çatı sendromu leptorrinyanın belirgin bir çeşididir. Genetik bir orijini vardır ve beyaz ırkta sık görülür. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Tüm dış çatı dar ve belirgindir. Kemik dorsum düz veya hafif kemerlidir ve üstündeki cilt genellikle incedir. Kıkırdak çatı dar ve belirgindir ve dorsumu sıklıkla hafif konvekstir. Valf alam dar ve yüksektir ve kolay çökme olur. Lobul dar ve çıkıntılıdır. Uç dardır ve kolumella ile gergin alar kanatların etkisi nedeniyle hafifçe aşağı doğrudur. Pozitif "OO fenomeni" vardır. Sesli harf "OO" söylerken dudaklar büzüldüğünde, üst dudağın ve kolumellanın aşırı gerilmesine bağlı olarak burun ucu aşağı ve geriye doğrudur. Kolumella daha uzun ve silindir şeklindedir; alar kanatlar incedir ve aşırı gergindir. Burun delikleri az çok çizgi şeklindedir ve eksenleri oblik olmaktan ziyade dikeydir. Sonuç olarak, alar kanatlar inspirasyonda çökebilir. Küçük bozukluklar olmasına rağmen septum genellikle normaldir. Üst dudak genellikle kısadır ve mandibulamn geride yerleşimi sıktır. Hastalar cerrahiyi estetik nedenler için isterler. Ancak, aynı zamanda fonksiyonel nedenler de olabilir: örneğin; alar kanatların insprituar kolapsı ve/veya valf alanının tıkanıklığı nedeniyle nefes almanın etkilenmesi. Cottle belirgin dış çatıyı "tension nose" olarak adlandırmıştır. Septumun ve kemik çatının yumuşak doku ile karşılaştırıldığında güçlü ventral büyümesi sonucu yumuşak dokuların gerilim altında kaldığına dikkat çekmiştir.
- 4. Alçak-Geniş Çatı Sendromu (Semer Burun)
Semer burun veya alçak-geniş çatı sendromu ya konjenitaldir (doğumsal burun gelişme geriliği) ya da ciddi bir septal patolojinin sonucudur (travma, septal abse, yetersiz septal cerrahi). Kemik çatı geniş ve belirginlikten yoksundur. Dorsum düzdür. Burun kemikleri genellikle kalındır. Kemik çatı piramidal olmaktan ziyade az çok yuvarlak veya yamuktur. Kıkırdak çatı alçak ve geniştir. Klinik burun indeksi 85'in altındadır. Kıkırdak dorsum çökmüş, destek ve belirginlikten yoksundur . Bu kusurlu ön septum ve yumuşak dokulardaki nedbeye bağlıdır. Triangüler kıkırdaklar sıklıkla atrofıktir. Kıkırdak ve kemik çatı arasındaki fıbröz bağlantılar kaybolmuştur ve burun kemiklerinin alt sınırları görünür hale gelir. Lobül çıkıntılı değildir ve destekten yoksundur. Şekli
çocukluk çağı lobülü andırır. Bu, özellikle travma veya enfeksiyon sonucu ve özellikle burun gelişiminin bozulması sonucu oluşur. Septal desteğin olmaması nedeniyle uç kolaylıkla aşağı doğru bastırılabilir- böylece "lastik burun" fenomeni adını alır. Uç geniş ve düzdür. Kolumella kısa ve özellikle tabanda çekilmiştir. Alar kanatlar konvekstir ve normalden kalındır. Burun delikleri yuvarlak ve balon şeklindedir. Vestibül ve valf alanı geniş ve alçaktır. Valf açısı basıklaşmış ve belirgin olarak hatta bazen 90 dereceye kadar artmıştır. Alçak, geniş çatı sendromu olan hastaların genellikle hem fonksiyonel hem estetik şikayetleri vardır. Burun pasajları yeterince geniş olmasına rağmen nefes almaları sıklıkla bozulmuştur. Vestibül ve valf alanındaki bozukluk yüzünden insprituar hava akımı daha az türbülan olacaktır. Bu, burnun temizleme ve hava nemlendirme fonksiyonlarım azaltabilir. Mukoza genellikle düşük kalitededir. Silyaların bir kısmı kaybolmuş olabilir ve mukosilyer temizleme bozulur. Böylece lokal enfeksiyon, kabuklanma ve kanamaya neden olur. Tüm bu faktörler burun fonksiyonunu belirli bir derecede negatif olarak etkileyecektir. Bir sendromun parçası olmak dışında semer ve çökme bozuklukları aynı zamanda izole bir sendrom da olabilir. Biz takip eden beş tip semer burunu ayırt ederiz:
- Kemiksemer Kemik çatı konkav iken, kıkırdak dorsum normaldir.
- Kıkırdak semer veya çökme Kıkırdak dorsum konkav ve basık iken, kemik dorsum normaldir.
- Burun çizgisi Burun çizgisi, kıkırdak dorsumda hemen lobülün üstünde patolojik horizontal bir çizgidir.
- Dorsaladım Kıkırdak çatı kemik çatıdan ayrılmıştır. Burun kemikleri ile triangüler kıkırdaklar arasındaki bağlantı bozulmuştur.
- Supratip alanının çökmesi Burun ucunun hemen kranyal kısmı basıktır.
- 5. Lobüler Solunumsal Yetersizlik Sendromu ("Alar Çökme")
Lobüler solunumsal yetersizlik sendromu solunumun nefes alma fazı sırasında lobül lateral duvarlarının çökmesi ile karakterizedir. İnspiratuvar negatif basıncın bir sonucu olarak lateral duvar içeri doğru çekilir ve çöker. Bu durum zaten 19. yüzyılın ikinci yarısında patolojik bir durum olarak fark edilmiş ve "alar çökme" diye adlandırılmıştır. Ancak, alar çökme yanlış bir terimdir ve pek çok hata içermektedir. Pek çok hastada mobil lateral burun duvarının çökmesi söz konusudur ve alar zayıflıktan dolayı değildir. En çok görülen nedenler aşağıdakilerdir:
- Belirgin-dar çatı sendromunda olduğu gibi yarık benzeri burun delikleri
- Anormal geniş kolumella (bkz Şekil. 2.75), medial krusların belirginleşmesi, belirgin, yerinden çıkmış septumun kaudal ucu veya alar patoloji 'ye bağlı olarak vestibülün ve burun deliklerinin daralması
- Septum, triangüler kıkırdak veya alt konka patolojisine bağlı olarak valf alanının daralması
Bazen birarada da görülebilen tüm bu patolojiler, lobül lateral duvarının (kısımlarının) çökmesine neden olabilir. Bu nedenle, biz "lobüler solunumsal yetersizlik sendromu"ndan bahsetmeyi tercih ederiz. Tablo 2.1 en çok görülen nedenlere bir genel bakış sunmaktadır.
- 6. Orta Mea Tıkanıklık Sendromu
Orta mea tıkanıklık sendromu, orta mea pasajının tıkandığı zaman oluşabilen bir takım bulgularla karakterizedir. Bu sendromun ana bulguları:
- belirsiz bir basınç hissinden ağrıya kadar değişkenlik gösterebilen başağrısı, genellikle kemik çatı düzeyinde lokalizedir ve frontal v e orbital doğrultuda yayılır (anterior ve posterior etmoidal nöraljik sendromu);
- maksiller ve frontal ostiumlar ile anterior etmoid hücrelerin tıkanması sonucu sinüzit;
- nefes almanın bozulması ve
- hiposmia.
Orta mea alanının tıkanmasının hem anatomik hem de patolojik çeşitli nedenleri vardır. Sendroma yol açan faktörlerin analizinin tedavi modelini seçmede çok büyük önemi vardır. Şu anatomik özellikler yer alabilir: septum, orta konka, unsinat çıkıntı, etmoidal bulla, infmdubulum ve bu yapıları döşeyen mukoza.
Septum
Septumda alan 4'de, orta konka baş kısmı düzeyinde bir eğrilik veya bir kalınlaşma kolaylıkla septum veya konka mukozası arasında geçici veya kalıcı temasa neden olabilir. Bu vakalarda septum cerrahisi faydalı olabilir.
Orta Konka
Konka bulloza, popülasyonun % 25'inde görülen normal anatomik bir varyasyondur. Konka iskeleti çok kaim ve süngerimsi olabilir. Diğer durumlarla beraber, bu varyasyon bir tıkanıklık sendromunun gelişiminde büyük rol oynayabilir. Böylece, orta konka cerrahisi gerekebilir.
Unsinat Çıkıntı
Unsinat çıkıntı lateral doğrultuda olacağı yerde medial doğrultuda olabilir. Aynı zamanda ucu da medial ve aşağı doğru açılanabilir ve ikinci ve daha lateral yerleşimli orta konka varmış gibi bir durum oluşabilir. Bu varyasyonlar, kolaylıkla orta meanm tıkanmasına yol açabilir.
Etmoid Bulla
Etmoid büllanm boyutu ve yerleşimi kişiler arasında belirgin farklılık gösterir. Ortalamadan daha büyük ve daha ventral yerleşimli olduğunda, orta konka veya infmdubulumun lateral duvarı ile az çok bir teması olabilir. Bu durumda, infindubulumun girişi tıkanacaktır.
İnfindubulum
İnfindubulumun derinliği ve genişliği, orta mea tıkanıklık sendronumun bir diğer nedeni olabilir.
Burun Mukozası
Allerji, hiperreaktivite ve enfeksiyon mukozal ödemi artıracaktır. Bu da septum ile orta konkanm arasında temasa yol açabileceği gibi aynı zamanda ostiomeatal kompleksin ve infmdubulumun tıkanmasına yol açabilir. Kronik durumlarda, hiperplazi ve polipoid dejenerasyon meydana gelebilir. Hafif vakalarda, konservatif tedavi (antibiyotik, kortikosteroid spreyler) önerilir. Konservatif tedaviye dirençli polipler çıkarılmalıdır. İnfundibulektomi ve/veya anterior etmoidektomi gerekli olabilir. Aynı cerrahi işlem sırasında septal bozukluk ve konka bulloza da tedavi edilebilir.
- 7. Açık Çatı Sendromu
Açık çatı sendromu kemik (ve kıkırdak) dorsumdaki travmatik bir kusura bağlı oluşan nöraljik bulgularla karakterizedir. En sık görülen nedeni kemik ve/veya kıkırdak humpm çıkarılması ile beraber dorsumun kapatılmasıdır. Cottle bu sendromu ilk kez bir başlık olarak tarif etmiştir. Ana bulguları kemik dorsumda hassasiyet, gözlük kullanımı sırasında ağrı ve soğuk havalarda inspirasyonda ağrıdır. Muayenede, kemik dorsumda ve K alanında düzensizlik görülür ve ince, yapışık ve telenjektazilerin olduğu bir cilt altından hissedilir. Bu bulgular kemik çatıdaki kusurdan ve anterior etmoidal sinirin eksternal burun dallarının zarar görmesinden kaynaklanır. Bu kusurdan dolayı, dıştaki cilt ve içteki burun mukozası direk temastadır ve bu nöraljiye neden olur. Bu patogenetik açıklama için kanıt, bulgularm dorsumun osteotomiler ile sonradan kapatılması ve cilt ve kemik arasındaki yumuşak kıkırdak veya bağ dokusu katmanının yeniden düzenlenmesi ile yok olmasıdır.
- 8. Geniş Burun Boşluğu Sendromu ("Boş Burun" Sendromu)
Geniş burun boşluğu sendromu alt ve/veya orta konkanın çok fazla çıkarıldığında oluşabilir. Stenquist ve Kern (1996) son zamanlarda iyatrojenik olarak oluşmuş geniş burun boşluğunun karakteristik belirti ve bulgularına olan dikkati belirtmişlerdir. Onlar, "boş burun sendromu" terimini tanıtmışlardır. Burun içi cerrahiye sekonder oluşan geniş burun boşluğu, son zamanlarda (sub) total turbinektominin tekrar popüler olmasıyla daha da artmaktadır. Sekonder geniş burun boşluğu olan hastalar, bir takım şikayetlerden yakınırlar: örneğin normal nefes almasına rağmen burun tıkanıklığı hissi, burunda tahriş ve kaşıntı, başağrısı ve basınç hissi, soğuk havayı solumakla oluşan ağrı, kabuklanma, küçük burun kanaması. Bu şikayetlerin ciddiyeti kişiden kişiye belirgin farklılık gösterir. Bazı hastalar sadece küçük belirtilere sahipken, bir kısım hasta da gerçek "burun sakatlıkları" yaşarlar. Muayenede, bir veya her iki konka (bir kısmı) yok olmuş bir şekilde burun boşluğu geniştir. Mukozal patoloji büyük oranda değişkenlik gösterir. Bazı hastalarda, metaplaziden dolayı mukoza kurudur ve soluktur; diğerlerinde kronik enfeksiyondan dolayı kırmızıdır. Kabuklanma hiç bulunmamasından ciddi kabuklanma bulunmasına doğru bir dağılım gösterir. Belirti ve bulguların bozulmuş anatominin yol açtığı anormal hava akımı nedeniyle oluştuğuna inanılmaktadır. Ancak, pek çok vakada, anatomik bozukluk ile belirtilerin ciddiyeti arasındaki tutarsızlığı anlamak zordur.
- 9. Kuru Burun Sendromu
Kuru burun sendromu birincil ve ikincil atrofık rinitte bulunur. Birincil atrofık çene estetiği rinit sistemik bir sendromun bir parçası veya bilinmeyen bir nedenden dolayı olabilir. Sekonder atrofık rinit daha yaygındır. Daha çok iyatroj eniktir ve alt konkalarm lazer, kemokoter veya elektrokoteri takiben normal olarak fonksiyon gösteren mukozanın kaybı sonucu oluşur. Uygun olarak septum yeniden yapılandırılmadan uygulanan septum cerrahisi de ek bir faktör olabilir. Belirtileri burunda irritasyon, kaşıntı ve kuruluk hissidir. Kabuklanma ve az miktarda burun kanamaları da oluşabilir.
- 10. Yarık Dudak ve Damak Burun
Yarık dudak ve/veya yarık damak en sık görülen konjenital anomalilerden biridir. Tedavisi maksillofasyal ve burun cerrahı için en zor durumlardan biridir. Bu bozukluk tek taraflı veya iki taraflı üst dudağın, maksillamn ve/veya damağın alveolar çıkıntısının kusurundan oluşur. Tek taraflı yarıklar iki taraflı yarıklardan daha sıktır.
Görülme Sıklığı
Yarık dudak ve yarık damak görülme sıklığı belirgin olarak bölge ve etnik gruba göre değişkenlik gösterir. Son literatüre göre, görülme sıklığı milyonda 0,3 (Amerikan yerlileri, Japonlar) ile binde 2,5 (güney Afrika ve Nijerya siyahları) arasında değişmektedir.
Etyoloji
Vakaların yaklaşık dörtte birinde aile hikayesi pozitiftir. Diğer vakalarda dış faktörlerin bir neden olabileceği zannedilmektedir. Gebeliğin altıncı haftasından önce olursa tam bir sendroma neden olur. Daha sonraki dönemde ancak 10-12 nci haftadan önce olursa izole damak yarığı gelişir.
Patoloji
Burun ve komşu yapılar incelendiği zaman hemen hemen tüm burun yapılarının az veya çok etkilendiğini fark ederiz. Genellikle, yarık dudak ve damakta burun patolojisi tipik bir patern gösterir, ancak fark edilir derecede varyasyonlar oluşabilir. Bu varyasyonun ana sebepleri önceki cerrahi ve yarığın genişliğidir. Dudak ve damağın kapatıldığı cerrahi tipi olduğu kadar aynı zamanda cerrahinin uygulandığı zaman dilimi de ana belirleyici faktörlerdir.
Kemik ve Kıkırdak Çatı
Kemik ve kıkırdak çatı asimetriktir ve hafif olarak yarık olmayan tarafa yatıktır. Piriform apertura asimetriktir ve yarık taraftaki (CS) apertura küçük ve daralmıştır. Ön burun dikeni yarık tarafa doğru eğilmiştir veya kaybolmuştur. Premaksilla ciddi bir şekilde yarık tarafa doğru 45° açının altında eğilmiştir.
Lobül
Lobül ciddi olarak asimetriktir ve çeşitli özel bozukluklar gösterir. Uç kısım bifid ve düzdür, yarık tarafta lobiiler kıkırdağın dom kısmı ve lateral krusu daha fazla düşüktür. Yarık tarafta alar kısım uzamış, düz ve lateral ve kaudal düzlemde yer değiştirmiştir. Aksı daha yataydır. Vestibül daralmıştır. Kolumella kısa, geniş ve eğridir. Üst ucu yarık tarafa doğru yatmıştır, tabanı geri çekilmiştir. Yarık taraftaki lateral krus aşağıda, daha az konveks ve yarık olmayan taraftakine oranla daha kaudal yerleşimlidir. Yarık taraftaki medial krus kaudal düzlemde oldukça yer değiştirmiştir.
Septum
Septum ciddi olarak bozulmuştur. Kaudal ucu yarık olmayan tarafa doğru yer değiştirmiştir ve böylece bu tarafta vestibül daralabilir. Daha arkada, kıkırdak septum, vomer ve perpendiküler lamina yarık tarafa doğru kuvvetlice eğilmiştir, böylece valf alanı ve burun boşluğu tıkanmıştır. Kondropremaksillar ve perpendiküler-vomeral bileşkede artmış bir kıkırdak ve kemik ibik vardır. Çökmüş alar kısım genellikle valf alanının daralmasına katkıda bulunur.
Konkalar
Yarık taraftaki alt konka daha aşağıda ve lateral doğrultuda basıklaşmıştır. Kemik lamellası normalden aşağıdadır. Yarık olmayan tarafta, alt konka genellikle kompanse etmek için büyümüştür. Yarık olan tarafta orta konka genellikle yarık olmayan taraftakine göre daha silindir şeklindedir.
- 11. Doğumsal Burun Gelişme Geriliği (Nazomaksiller Displazi, Binder Sendromu)
Bu sendrom, tüm burun yapılarının, maksiller hipoplazi veya geri çekilme ile beraber konjenital olarak gelişme geriliğidir. Bu durum nadirdir ve ara sıra görülür. Çoğu vakada, neden bilinmemektedir. Kemik ve kıkırdak çatı düşük, geniş, ve çıkıntılı değildir. Lobül düz ve geniştir. Burun girişleri, yuvarlaktan kareye kadar olacak şekilde değişkenlik gösterir ve bir transverse aksa sahiptir. Burun ucu geniş ve bazen bifîddir, kolumella kısa ve geniştir, ve alar kısımlar anormal olarak dışbükeydir. Septumun anterior ve kaudal doğrultuda gelişimi geri kalmıştır ve bir kısmı yok olabilir. Maksiller kemikler hipoplastiktir ve orta yüz geridedir. Ön burun spini genellikle yoktur. Bu sendrom bazen Binder sendromu olarak adlandırılır.
- 12. Fasyal Sendromlar
Fasyal Asimetriler
Şu fasyal asimetriler ayırtedilebilir: uzun yüz sendromu, kısa yüz sendromu, maksiller çıkıntı, maksiller geri çekilme (orta yüz hipoplazisi), mandibular çıkıntı, mandibular geri çekilme. Bu paragrafta, burun bozukluklarının analizi ve cerrahi düzeltilmesinde büyük etkisi olan sendromların tartışılması ile kendimizi kısıtlamış bulunuyoruz.
Sol-Sağ Fasyal Asimetri
Kafatasında ve yüzde çeşitli yapılar sağ ve sol arasında asimetriktir. Sağda dış kulak yolu ve auriküla sola nazaran daha aşağıda yerleşmiştir. Maksiller kemikler, sağda daha geri yerleşimli olmak üzere asimetriktirler. Ağız sağa yer değiştinniştir, sol köşesi sağ taraftan oldukça aşağıdadır. Mandibula asimetriktir. Çene sağa yer değiştirmiştir. Ciddi yüz asimetrisinden dolayı, bumun orta hatta olduğuna veya eğrildiğine karar vermek zordur. Örneğin, trikion-nazion-stomiongnation çizgisi çizildiğinde burnun sola eğrildiği görülebilir. Trikion-nazion uç çizgisi çizildiğinde dış çatı doğru olarak gözlenir. Her iki vaka da dikkatli fasyal analizin önemine dikkat çeker. Dış çatının pozisyonunun diğer yüz yapıları ile ilişkisine karar vermek kritik olanıdır.
Maksiller ve Mandibular Geri Çekilme
Maksiller Geri Çekilme (Geri Pozisyon)
Maksilla kemiği burun çatışma ve frontal kemiklere göre tek taraflı veya iki taraflı geri pozisyon alabilir. Maksilla ve yanağın iki taraflı geride kalması, burnun yüze oranla belirginliğini vurgular. Tek taraflı olarak geride konum almak ise dıştan bumun o tarafa doğru meyilli olduğu izlenimi verir. Maksillanın geride kalması, klinik olarak yassı bir objenin yukarıdan başlayarak her iki yanakta da aşağı doğru hareket ettirilmesi ile anlaşılabilir. En doğru ölçümler X-ray sefalometri ile yapılabilir.
Mandibular Geri Çekilme (Geri Pozisyon)
Mandibulanm geride pozisyon alması, dolikosefalik kafanın sık görülen bir özelliğidir. Sıklıkla beyaz ırkta görülür. Mandibulanm geride kalması, burun çatısının belirginliğini görsel olarak daha çok vurgular. Bu nedenle bu grup hastalarda "aşağı düşürme" çatı ameliyatları sıklıkla mentoplasti ile birleştirilir.
- 13. Burun Nöraljisi
Burun veya sinüs hastalıkları yüz ağrısının ve baş ağrısının en sık nedenidir. Palatin sinirin dalları uyarılır ve başın geniş bir alanında ağrı ve basınç hissi hissedilebilir. Bu, doktorlar ve çeşitli meslekten olanlar için adet olmuş bir şekilde bir çeşit sinüzitten şüphelenmek için bir nedendir. Çoğu vakada, buna rağmen neden septum ve konkalardır. İki sendrom ayırt edilebilmelidir:
- Pterigopalatin nöralji veya Sluder sendromu;
- Anterior ve/veya posterior etmoidal nöralji
Pterigopalatin Nöralji
(Vidian Sendromu veya Sluder Sendromu)
Pterigopalatin sinirin dalları (posterior-superior ve posterior-inferior lateral dallar veya posterior septal dallar) basınç veya enfeksiyondan dolayı uyarılır. En sık görülen bulgular aynı taraflıdır, paranazal bölgede ve orbita etrafında yerleşimli, bazen alın ve kafanın arkasına vuran derin ağrı veya basınç görülür. Bu tip sefalik nöralji ilk olarak özel bir kavram olarak Greenfîels Sluder tarafından tarif edilmiştir (1908, 1913, 1927) ve bu nedenle sıklıkla Sluder sendromu olarak adlandırılır. Aynı zamanda Vidian nöralji olarak da adlandırılır. En sık nedeni septumdaki bozukluğa bağlı (genellikle bir spur) alt konkanm posterior kısmına vurma etkisidir. Diğer nedenler yeni bir büyüme, yabancı bir cisim, veya burun boşluğunun posteriorinferior yarısının bir enfeksiyonu olabilir. Pterigopalatin nöraljinin tanısı, pterigopalatin ganglionun anestezisi ile bulgularının hemen geçmesi ile konulabilir (pamuk aplikatör ucunda kristalin kokain tercih edilir.Daha kesin olarak, bu tip nöraljinin diğer tiplerden örneğin etmoidal nöraljiden ayırt edilebilmesi için lokal anestezi daha iyi olur. Eğer septumdaki temas, Sluder tip nöraljinin bir nedeni olarak düşünülüyorsa, lokal dekonjesyon ile yapılacak bir test anestezi uygulamadan önce denenebilir. Eğer konkanın septuma temasının önlenmesi ile ağrı durursa, ağrının septumkonka temasından kaynaklandığı düşünülebilir. Septum cerrahisi bu durumda en etkili tedavi olacaktır.
Anterior (Posterior) Etmoidal Nöralji
Anterior veya posterior etmoidal sinirin dalları dahil olduğu zaman benzer bir sendrom oluşur. Bu durumda burun kökünde ve kemik çatı etrafında ve içinde, ağrı ve basınç hissi oluşur. Bu bulgular aynı zamanda aynı tarafta orbitanın içinde alında posterior ve medial yerleşimli de olabilir. Oftalmolojik bulgular sıklıkla görülür. Bu sendrom Charlin sendromu veya nazosiliyer nöralji olarak adlandırılır. En sık nedeni orta burun pasajının veya infmdubulumun tıkanıklılığıdır ve orta meatus tıkanıklılığı sendromu bölümünde tarif edilmiş ve tartışılmıştır. Diğer bir anterior etmoidal nöralji çeşidi açık çatı sendromudur.
 
burun estetiği